Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb společnosti qp.cz, s.r.o.

 1. Kontaktní údaje
  1. Název: qp.cz, s.r.o. | Sídlo: Lávová 1605/7, 104 00  Uhříněves | IČ: 25757857 | Zapsaná: MS v Praze, oddíl C
  2. Kontaktní adresa: Lávová 1605/7, 104 00 Uhříněves
  3. Provozovna: Lávová 1605/7, 104 00  Uhříněves | Provozní doba: po-čt 9:00 - 14:00, pá a dny předcházející pracovnímu volnu 9:00 - 12:00
  Dále jen "Prodávající"
 2. Informace
  1. Cena zboží, na kterém není požadována zakázková změna, je uváděna prodávajícím jako závazná s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží. Pokud není uvedeno jinak.
  2. Cena služeb, výrobků a zboží, které jsou zpracovávány na základě přání zákazníka, je kalkulována prodávajícím bez DPH s následným dopočtem DPH a bez jiných služeb a výrobků, které nebyly uvedeny v požadavku zákazníka. Pokud není v nabídce uvedeno jinak.
  3. Způsob platby - převodem na účet, v hotovosti na pobočce, kartou při online nákupu, dobírkou pro stálé aktivní zákazníky.
  4. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.
  5. Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.
  6. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.
  7. Fotografie uvedené na stránkách obchodu odpovídají prodávanému zboží.
 3. Termín výroby a expedice objednávek
  1. U zboží upraveného dle přání Kupujícího, je lhůta výroby a stanovena v nabídce, na základě náročnosti konkrétního zpracování a počíná plynout ode dne splnění náležitých podmínek, zejména odsouhlasení předloh, potvrzení objednávky nebo úhrady zálohové platby.
  2. Standardizované zboží expeduje Prodávající Kupujícímu kompletní, nejpozději do 5 pracovních dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání.
  3. Expedicí se rozumí připravení zboží k odběru při volbě osobního předání, nebo předání přepravci při požadavku doručení na adresu.
  4. Cena, způsob a orientační termíny jsou kalkulovány pro každou objednávku.
  5. Daňový doklad odešle prodávající kupujícímu nejpozději do dvou pracovních dnů od převzetí zboží spotřebitelem.
  6. Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu zaplatit vzniklé vícenáklady a to 0,1% hodnoty objednávky a to nejméně 10 Kč a nejvíce 50 Kč za každý započatý den.
  7. Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.
 4. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy
  1. Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.
  2. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.
  3. Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle (ne na dobírku) nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od prodávajícího obdržel. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.
  4. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal.
  5. Odstoupí-li kupující od smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než od kupujícího převezme zboží dle smlouvy.
  6. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.
  7. Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má Prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. V případě odstoupení od darovací smlouvy nezaniká smlouva kupní a smlouvy jsou posuzovány z tohoto hlediska samostatně.
  8. Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit.
  9. Formulář pro odstoupení od smlouvy v samostatném dokumentu.
 5. Vyřízení reklamace